MSE Graduate Students

Name Sorting Name
Jingang Li Li, Jingang
Youhong Guo Guo, Youhong
Xiao Zhang Zhang , Xiao
Emily Dukes Dukes, Emily
Mark Hrdy Hrdy, Mark
Hwijong Lee Lee, Hwijong
Amruth Bhargav Bhargav, Amruth
Derek Davies Davies, Derek
Soham Agarwal Agarwal , Soham
Nicholas Grundish Grundish, Nicholas
Xingyi Zhou Zhou, Xingyi
Alex De Palma De Palma, Alex
Katherine Rader Rader, Katherine
Brian Heligman Heligman, Brian
Abhay Gupta Gupta, Abhay
Hongwoo Jang Jang, Hongwoo
Yun Huang Huang, Yun
Richard Roberts Roberts, Richard
Min Je Park Park, Min Je
Daniel Sanchez Sanchez, Daniel
Bharath Bangalore Rajeeva Bangalore Rajeeva, Bharath
Xiaolei Peng Peng, Xiaolei
Yue Zhu Zhu, Yue
Devika Mehta Mehta, Devika
Qiang Xie Xie, Qiang
Sanjay Nanda Nanda, Sanjay
Pauline Han Han, Pauline
Martha Gross Gross, Martha
Chi-Hao Chang Chang, Chi-Hao
Jeremiah McCallister McCallister, Jeremiah
Tushar Chitrakar Chitrakar, Tushar
Zexi Liang Liang, Zexi
Ruijing Ge Ge, Ruijing
Kang Yu Yu, Kang
Sean Sullivan Sullivan, Sean
Ryann Rupp Rupp, Ryann
Wangda Li Li, Wangda
Wei Li Li, Wei
David Leigh Leigh, David
Ke-Yu Lai Lai, Ke-Yu
Szu-Tung Hu Hu, Szu-Tung
Feng He He, Feng
Jianhe Guo Guo, Jianhe
Yu Ding Ding, Yu
Harry Chou Chou, Harry
Aqyan Bhatti Bhatti, Aqyan
Name